Volně prodejný léčivý přípravek - Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkách brání tvorbě krevních sraženin, chrání před ucpáním tepen, které může být příčinou mnoha závažných onemocnění, například srdce, mozku a jiných orgánů Aspirin C 400 mg/240 mg šumivé tablety acidum acetylsalicylicum/ acidum ascorbicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte... Celý popis

Koupit za 168 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Volně prodejný léčivý přípravek - Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkách brání tvorbě krevních sraženin, chrání před ucpáním tepen, které může být příčinou mnoha závažných onemocnění, například srdce, mozku a jiných orgánů Aspirin C 400 mg/240 mg šumivé tablety
acidum acetylsalicylicum/ acidum ascorbicum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Aspirin C a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aspirin C užívat
3. Jak se Aspirin C užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Aspirin C uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE ASPIRIN C A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty.
Kyselina askorbová (vitamin C) podporuje obranyschopnost organismu při chřipce a nachlazení.
Přípravek mohou užívat dospělí při mírných až středně silných bolestech (např. bolestech hlavy, zubů, svalů, kloubů nebo při menstruačních bolestech) a při horečce. Při nachlazení nebo chřipce k úlevě od bolesti a horečky.
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při zánětlivém kloubním onemocnění.
Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASPIRIN C UŽÍVAT
Neužívejte Aspirin C
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků vyvolalo astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku
- jestliže máte v současnosti žaludeční nebo dvanácterníkové vředy
- pokud trpíte zvýšenou krvácivostí
- pokud užíváte metotrexát v dávce 15 mg týdně či vyšší
- pokud máte závažné selhání jater, ledvin nebo srdce
Přípravek nesmí užívat ženy v poslední třetině těhotenství.
Přípravek nesmí užívat děti a dospívající ve věku do 16 let při současně probíhajícím horečnatém onemocnění (viz také bod 4).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Aspirin C se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud se Vás týká některý z níže uvedených bodů
- při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty)
- pokud jste někdy v minulosti měl(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo jste krvácel(a) z trávicího traktu
- při poškození ledvin nebo u poruch krevního oběhu (například cévní onemocnění ledvin, městnavé srdeční selhání, nedostatek tekutin v organismu, velký chirurgický výkon, sepse (otrava krve) nebo závažné krvácivé stavy), protože přípravek může dále zvýšit riziko poškození ledvin a vést až k akutnímu selhání ledvin
- při poruše funkce jater
- v první a druhé třetině těhotenství
- během kojení
- při dně
- pokud máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy
- máte-li průduškové astma, chronické onemocnění dýchacích cest, sennou rýmu nebo zduření nosní sliznice (nosní polypy)
Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšení krvácivosti např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech.
Další léčivé přípravky a přípravek Aspirin C
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky přípravku Aspirin C a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat.
Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:
- zvyšuje účinky metotrexátu
- zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. kumarin, heparin)
- zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně)
- snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové)
- zvyšuje obsah digoxinu v krvi
- zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik (např. inzulín, sulfonylmočoviny)
- zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin)
- zvyšuje riziko krvácení při současném užívání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (léků proti depresi - např.: citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)
- snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů (léky k léčbě vysokého krevního tlaku)
- obsah salicylátů v krvi při kortikosteroidní léčbě je snížen
- zvyšuje toxicitu valproové kyseliny (používané k léčbě epilepsie)
- zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu
Přípravek Aspirin C s jídlem, pitím a alkoholem
Neužívejte nalačno.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství:
Jestliže dojde během delšího podávání přípravku Aspirin C k otěhotnění, je třeba o tom uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda kyselina acetylsalicylová na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin C nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství.
Kojení:
Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné přerušit kojení. Při pravidelném užívání vysokých dávek má však být kojení přerušeno včas.
Plodnost:
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nebyla však prokázána žádná příčinná souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Aspirin C nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Aspirin C obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje 467 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné šumivé tabletě. To odpovídá 23% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.To je třeba brát v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
3. JAK SE ASPIRIN C UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a vypijte. Neužívejte nalačno.
Bez porady s lékařem se nemají užívat další přípravky obsahující vitamin C.
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3-5 dní. Nedojde-li ke zmírnění horečky či bolesti do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
Dávkování
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a dospívající od 16 let
Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.
Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 šumivých tablet (4 g kyseliny acetylsalicylové).
Děti
Děti a dospívající do 16 let
Přípravek není určen pro děti do 9 let.
Dětí a dospívající od 9 do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu (viz bod 4).
Starší pacienti
Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) může být opakována v intervalech 4–8 hodin.
Obvyklá denní dávka je 6 šumivých tablet, maximální denní dávka, která nesmí být překročena, je 10 šumivých tablet (4 g léčivé látky).
O vhodnosti současného užívání přípravku Aspirin C s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin C, než jste měl(a)
Příznaky předávkování:
Mírné předávkování
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.
Závažné předávkování
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.
Předávkování u starších pacientů a především u dětí (předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aspirin C
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Trávicí soustava (poruchy trávicího traktu):
- Bolesti břicha, pálení žáhy, pocit na zvracení, zvracení.
- Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.
- Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace.
- Ojedinělé případy poruchy funkce jater.
Poruchy nervového systému
- Závratě, hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování.
Poruchy krve a lymfatického systému
- Zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech).
U pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy) byla hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).
Poruchy ledvin a močových cest
- Bylo hlášeno poškození ledvin a akutní selhání ledvin
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
- Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma, otok obličeje a končetin.
Reyův syndrom:
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK ASPIRIN C UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Aspirin C obsahuje
- Léčivými látkami jsou acidum acetylsalicylicum 400 mg a acidum ascorbicum 240 mg
- Pomocnými látkami jsou dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, kyselina citronová.
Jak přípravek Aspirin C vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo logo Bayer.
Balení obsahuje 10 (20) šumivých tablet v (papír/PE/Al/Surlyn) stripu a krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
BAYER s.r.o, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Bayer Bitterfeld GmbH , OT Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen , Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25. 6. 2018
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Bayer
Příznaky bolest
Forma přípravku šumivé tablety
Značka Aspirin
Věk pro dospělé