Kuličky mají čtyři funkce. Při každém spláchnutí zajišťuje hygienickou čistotu také díky čisticí pěně, obarvuje vodu na modro, zároveň ochraňuje proti vodnímu kameni a přináší dlouhodobou vůni a svěžest. Výhodné balení 4ks. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, 5% bělící činidla na bázi chloru, parfémy Varování: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská... Celý popis

Koupit za 120 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Kuličky mají čtyři funkce. Při každém spláchnutí zajišťuje hygienickou čistotu také díky čisticí pěně, obarvuje vodu na modro, zároveň ochraňuje proti vodnímu kameni a přináší dlouhodobou vůni a svěžest. Výhodné balení 4ks. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, 5% bělící činidla na bázi chloru, parfémy Varování: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Bazarové nabídky