psg ozdobny navlek pro kovany plot branu a zabradli 41 001 39x40 mm otvor 12 5 x 12 5 mm