psg zdobeny jekl hranol pro ploty brany a zabradli 34 102_3m duty pr 30x20 x 2 mm