-  Vysoce rozpustná - Na změkčování vody -  Namáčení silně znečištěných oděvů - Zvyšuje účinnost pracího prášku - Vhodná na proplachování pivních, příp. mastných trubek -  Na úpravu pH vody v bazénech Popis  Krystalická soda je vhodná na změkčení vody, k namáčení velmi znečištěných oděvů, do automatických praček ke zvýšení účinnosti pracího prášku. Přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku. Dále se používá  na přeplachování pivních trubek... Celý popis

Koupit za 26 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

-  Vysoce rozpustná

- Na změkčování vody

-  Namáčení silně znečištěných oděvů

- Zvyšuje účinnost pracího prášku

- Vhodná na proplachování pivních, příp. mastných trubek

-  Na úpravu pH vody v bazénech

Popis

 Krystalická soda je vhodná na změkčení vody, k namáčení velmi znečištěných oděvů, do automatických praček ke zvýšení účinnosti pracího prášku. Přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku. Dále se používá  na přeplachování pivních trubek i na úpravu pH v bazénech.

Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Příprava a použití

Na namáčení do 10 litrů vody přidat 60-80 g sody (polévková lžíce = 8 g sody).
Látka může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Varování.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

- Čeština
- Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Soda
Varianta - Krystalická

Složení

Uhličitan sodný dekahydrát, CAS 6132-02-1
Zobrazit více

Parametry

Značka Ava
Objem 0 l
Hmotnost 1000 g
Výrobce Luxon