PE-PO folie 40 ks

95 %
(69 hodnocení)

Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H228 Hořlavá tuhá látka. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411... Celý popis

Koupit za 29 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

EUH066
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H228
Hořlavá tuhá látka.

H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315
Dráždí kůži.

H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P308+P311
PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékař
Zobrazit více

Parametry

Výrobce PE-PO

Podobné produkty