Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Naklady a ceny

Nalezeno:    394 produktů


Náklady a ceny - Jana Kajanová

Kniha venovaná cenám, nákladom, oceňovaniu a kalkuláciám. Náklady a ceny - Jana Kajanová od authora Jana Kajanová a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Daňové a nedaňové náklady 2020 - Miloslav Hnátek

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Je urč...

Daňové a nedaňové náklady 2021 - Miloslav Hnátek

Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Kniha je tedy určena podnikatelům, účetním podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob. V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslo...

Jak odstranit neopodstatněné náklady - Harry Pollak

Autor se špičkovými manažerskými a podnikatelskými zkušenostmi z mnoha zemí Evropy ukazuje jednoduše a prakticky, jakého zásadního zlepšení firma dosáhne předcházením nebo odstraněním neopodstatněných nákladů. Popisuje výhody hodnotové analýzy (value analysis) a představuje osvědčené postupy a metody, jak zavádět hodnotovou analýzu do firemní praxe a jak hodnotit její výsledky. Text je doplněn řadou příkladů praktického použití popsaných principů, které jsou velmi vhodné i pro malé a střední po...

Náklady v logistickom reťazci - Štefan Cisko

Našim cieľom pri zostavovaní a písaní monografie bolo poskytnúť náš pohľad na danú problematiku pre širokú odbornú verejnosť a zároveň poskytnúť učebný text pre štúdium vybraných problémov z odborných predmetov logistického charakteru, ktoré sa prednášajú na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Táto monografia vznikla ako výstup hlavne z publikovaných príspevkov, ktoré autori publikovali v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA Analýza a identifikácia ná...

Tarify, ceny, daně a poplatky v dopravě - Petr Stejskal

Geneze významu dopravy, dělba práce a zvláštnosti dopravy, dopravní politika a životní prostředí, náklady v dopravě a jejich členění i kalkulace, externí náklady a užitky, internalizace externích nákladů, srovnatelnost nákladů a harmonizace ekonomických podmínek, zdroje financování dopravy a její infrastruktury, cenová politika, nákladový princip a marginální cena, hodnotový princip a hraniční cena v dopravě. Tarifní soustava, tarify železniční dopravy vnitrostátní i mezinárodní, přepravní podm...

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti - Jan Hurdík

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s poskytováním spravedlnosti. Zkoumá právní regulaci hrazení nákladů řízení, jejich výše, rozložení a konečné zátěže mezi stranami sporu, soudy, resp. třetími osobami, a dospívá tak k závěrům o účinnosti a dopadu systému nákladů řízení uplatněného v civilním procesu České republiky z pohledu základních...

Náklady řízení - Hromada, Levý, Vláčil, Tlašková, Pirk, Svoboda

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení povinnosti k náhradě nákladů podle pravidla o míře úspěchu ve věci, včetně výjimek z této zásady. Monografie také upozorňuje – oproti dosavadní judikatuře a praxi – též na možné jiné a spravedlivější alternativy výpočtu výše...

Celospoločenské náklady projektu pozemných komunikácií - Mária Trojanová, Martina Margorínová

Cestná infraštruktúra prispieva k ekonomickému, sociálnemu, politickému a kultúrnemu rozvoju krajiny a jeho regiónov. Rozvoj cestnej siete ovplyvňuje najmä výška finančných prostriedkov štátu, ktoré sú pre cestnú infraštruktúru vyčlenené. Výška finančných prostriedkov alokovaných do konkrétneho projektu pozemnej komunikácie by mala byť založená na hodnotení jeho efektívnosti s cieľom získania čo najväčšej spoločenskej hodnoty. Hodnotenie efektívnosti projektov pozemných komunikácií vychádza z n...

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave - Jozef Gnap, Miloš Poliak

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou kalkulácie vlastných nákladov a tvorbou ceny v cestnej nákladnej, autobusovej a mestskej hromadnej doprave. Obsahuje charakteristiku súčasnej situácie v oblasti tvorby cien v cestnej doprave v SR ale aj v zahraničí. Význam kalkulácie nákladov prechodom na trhové hospodárstvo vzrástol. Každé rozhodnutie podnikateľa musí vychádzať z dôkladnej anylýzy nákladov. Bez toho, aby si podnikateľ nevykalkuloval, koľko ho určitý výkon stojí a aký je výsledný efek...

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu - Anna Šatanová a kol.

Učebnica poskytuje informácie z odborných znalostí v oblasti Ekonomiky podniku a Manažmentu podniku náklady, kalkulácie rozpočtov, podnikové financie, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov atď. Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu - Anna Šatanová a kol. od authora Anna Šatanová a kol. a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov - Zuzana Sternová a kol.

Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku. Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty. Nevyhnutná je príprava opatr...

Vykurovanie drevnými peletami - Ladislav Židek a kol.

Z obsahu knihy: - DREVNÉ PELETY AKO PALIVO - výroba, kvalita, dostupnosť, náklady na vykurovanie - SPAĽOVANIE DREVNÝCH PELIET - ZARIADENIA NA SPAĽOVANIE - konštrukcia, typy horákov, systémy dopravy peliet, prevádzka zariadení - PLÁNOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV NA PELETY - kozuby na pelety, kotly na štiepky, kotly na kusové drevo, kotly na pelety, kachľové pece, stavebné opatrenia, priestor kotolne, pripojenie na vykurovaciu sieť, atď. - NÁKLADY NA VYKUROVANIE DREVNÝMI PELETAMI - PREVÁDZKA VYKUR...

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2018 - Poradca podnikateľa

V publikácii nájdete zaujímavé informácie z oblastí - reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo, vymáhanie poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút, vyrovnanie podlžností v rámci sociálneho a zdravotného poistenia, úskalia manažérskych zmlúv a mnohé iné. Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2018 - Poradca podnikateľa od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Vše o ekodomě a ekobydlení

Do popředí se stále častěji dostává otázka ekonomického i ekologického bydlení. Zvyšující se ceny energie, stejně jako potřeba zlepšování energetické hospodárnosti budov při zachování stejné nebo vyšší kvality bydlení nutí investory hledat úsporná řešení jak při stavbě domu, tak i provozu domácnosti. Publikace Vše o ekodomě a ekobydlení prozradí čtenářům, jak dosáhnout například tepelné pohody s minimálními náklady na provoz, jak vytápět skoro zadarmo, jak si úsporně připravit teplou vodou. Pub...

Voda a krajina - Václav Cílek

Hospodaření s vodou se stává celosvětovým problémem. Lidé berou vodu jako něco daného, na co mají automaticky nárok. Současně by s ní chtěli lépe hospodařit, ale většinou to neumí. Kniha Voda v krajině představuje návod, jak k vodě přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn, a to i s malými finančními náklady. Soustřeďuje se na zadržování vody v krajině, ale zejména na přirozené úpravy říční krajiny. Dočtete se, jaké jsou vlastnosti vody, struktury ledu nebo jak vůbec vznikly ryby. Knih...

Manažerská ekonomika - Miloslav Synek a kol.

Nové, aktualizované a doplněné vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy je určeno všem manažerům, podnikatelům a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření a vztahy mezi nimi) a majetko...

Manažerská ekonomika - Miloslav Synek a kolektiv

V novém vydání nejpoužívanější publikace o řízení firmy se dozvíte nezbytné informace o všech činnostech, které vykonávají ekonomové a manažeři ve firmách (investiční a finanční činnost, nákup, výroba, inovace a marketing, rozbory, controlling a interní audit), seznámíte se s veličinami charakterizujícími hospodářskou činnost firmy (výnosy, náklady, výsledek hospodaření) a majetkovou a kapitálovou výstavbou firmy. Zjistíte, co obnáší založení podniku, sdružování firem, internacionalizace podnik...

Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy - Menbere Workie Tiruneh, Miroslav Štefánik a kol.

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopolitickú dimenziu. Miera nezamestnanosti má rastúcu tendenciu v mnohých vyspelých krajinách a recesia, ktorá sa začala v roku 2008, iba výraznejším spôsobom zhoršila nerovnováhu na trhu práce. Publikácia ILO z roku 2014 s názvom Global Employment Trends, ...

Stínění oken - Štěpánka Lubinová a kolektiv

Uvažujete o zastínění oken a nevíte jaké zvolit? Váháte mezi vnitřními a vnějšími žaluziemi? Pak je tato kniha určena právě vám. Dozvíte se jaké druhy stínění existují a jaké jsou na trhu novinky. Ukážeme vám možnosti využití jednotlivých druhů stínicí techniky a vhodnost jejich použití podle účelu, který potřebujete. Po přečtení této knihy budete dokonce vědět, které typy stínění vám umožní snížit náklady na vaše bydlení. Budete také schopni si vybrat mezi vnitřními či vnějšími žaluziemi. Auto...

Biznis a pasívny príjem - Milan Marko

Dostupné aj v atraktívnej kolekcii! V tejto knihe nájdeš kompletný návod, ako si zabezpečíš dostatočný príjem, najprv aktívny a potom pasívny, ktorý pokryje všetky tvoje náklady na živobytie, zábavu, hobby a partnerský život. Presne ti vysvetlím postup, krok za krokom, ako si nájdeš oblasť, v ktorej chceš robiť celý život, ktorá ťa napĺňa, staneš sa v nej expert a spravíš si z nej biznis. Tento biznis ti za niekoľko rokov zabezpečí dostatočný pasívny príjem, aby si už ani ty, ani tvoja rodina a...

Všetko, čo jazdí, pláva a lieta - Svojtka&Co.

Zoznám sa s vlakmi uháňajúcimi po železničných tratiach, s nákladnými automobilmi prepravujúcimi rôzne náklady, s veľkými prúdovými dopravnými lietadlami prepravujúcimi cestujúcich po celom svete, s farmárskymi strojmi číhajúcimi na poliach, ale aj s pretekárskymi autami, obrovskými výletnými loďami, pohotovostnými vozidlami, ktoré sa ponáhľajú pomôcť ľuďom v núdzi, či so stavebnými strojmi, ktoré používajú stavbári na nerovnom teréne stavenísk. Tak rýchlo nastupovať, ideme! Všetko, čo jazdí, p...