Kde jsem:     >  Katalog

Spravni rad soudni rad spravni

Nalezeno:    166 produktů


Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu - Pavel Mates

Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu - Pavel Mates

<p></p><p> Praktická příručka komplexně zpracovává problematiku práva na nahlédnutí do spisu, jehož uplatňování je běžnou součástí mnoha druhů řízení a je významným prvkem práva na spravedlivý proces. Zákonná úprava vymezující průběh, podmínky i omezení práva na nahlížení do spisu představuje realizaci práva na informace, garantovaného na ústavní úrovni.<br /> <br /> Jednotlivé kapitoly čtenáře seznamují s pojmem spis - obecně i pro jednotlivé typy řízení, s funkcí spisové služby a následně detailně rozebírají specifika práva na nahlížení, jak je upraveno v jednotlivých procesních předpisech.<br /> <br /> Publikace je vhodná pro právníky i studenty právnických fakult, zároveň bude hodnotným pomocníkem pro pracovníky orgánů veřejné moci, kteří...

Více informací
od 221 Kč Koupit nejlevněji
Soudní řád správní komentář

Soudní řád správní komentář

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura komentáře napovídá, které informace jsou důležité a které by svou povahou mohly být považovány za doplňující. Nejlépe komplexnost komentáře vystihuje dr. Josef Baxa ve své předmluvě: „Komentář je přehledný, jeho uživatel se může spolehnout, že ve struktuře textu nalezne kromě vlastních bohatých glos autorů i upozornění na související ustanovení zákona, navazující právní předpisy, přehledy odborné...

Více informací
od 1 176 Kč Koupit nejlevněji
Soudní řád správní - Kritická analýza

Soudní řád správní - Kritická analýza

Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází z tezí o základní funkci správního soudnictví, kterou je poskytování ochrany veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob před zásahy orgánů veřejné správy. Autoři se mimo jiné zamýšlí nad možnými změnami, které by zajistily kvalitní, efektivnější a též rychlejší ochranu subjektivních práv jednotlivce. Kniha odráží též současný obecný problém, se kterým se musí vyrovnávat nejen správní soudy, a to velice nedobrý stav legislativy, kdy je právní řád hypertrofovaný, nepřehledný, nekonzistentní a neustále se měnící. Není pak divu, že ani judikatura krajských soudů, dokonce ani Nejvyššího správního soudu, není jednotná a vždy předvíd...

Více informací
od 191 Kč Koupit nejlevněji
Správní řád. Komentář - Lukáš Potěšil

Správní řád. Komentář - Lukáš Potěšil

Datum vydání: 29.10.2020. Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s veřejnou správou a správními orgány, ale stejně tak je užitečný pro aplikační praxi samotnou – tj. úřady a úředníky, kteří se správním řádem pracují.

Více informací
od 1 390 Kč Koupit nejlevněji
Správní řád (500/2004 Sb.). Praktický komentář

Správní řád (500/2004 Sb.). Praktický komentář

<p></p><p> Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili vyložit nejen z hlediska právní úpravy a soudní judikatury, která právní úpravu v řadě ohledů doplňuje, dotváří a někdy dokonce přetváří, ale i rovněž i v návaznosti na vlastní poznatky z aplikační praxe.</p> <p> Za těžiště komentáře lze považovat zejména podrobné pojednání o právním postavení účastníka řízení a jeho procesních právech, průběhu správního řízení před orgánem prvního stupně, správním rozhodnutí a opravných prostředcích, zejména o odvolání a řízení o něm. Vých...

Více informací
od 1 420 Kč Koupit nejlevněji
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou

Elektronická kniha - autor Jan Hrabák, 484 stran Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání.

Více informací
od 584 Kč Koupit nejlevněji
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami - Lukáš kolektiv autorů, Potěšil

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami - Lukáš kolektiv autorů, Potěšil

<p></p><p> Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány.</p> <p> Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního řízení, tak i vzory vztahující se k postupům v rámci tzv. jiných úkonů, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy a stížností.</p> <p> Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny.</p> <p> Autoři jsou odborníky z akademické sféry i aplikační pra...

Více informací
od 466 Kč Koupit nejlevněji
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. aktualizované vydání, Jan Hrabák, e-kniha

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. aktualizované vydání, Jan Hrabák, e-kniha

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských.

Více informací
od 785 Kč Koupit nejlevněji
Správní řád s poznámkami a judikaturou (4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 7 2019) - Petr Průcha

Správní řád s poznámkami a judikaturou (4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 7 2019) - Petr Průcha

<p></p><p> Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory.</p> <p> Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu.</p> <p> Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Uživatelskou vlídnost zvyšuje...

Více informací
od 545 Kč Koupit nejlevněji
Insolvenční zákon - kolektiv autorů

Insolvenční zákon - kolektiv autorů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje inslovenční řízení a možnosti řešení dlužníka v úpadku, tzn. konkurs, reorganizaci a

Více informací
od 44 Kč Koupit nejlevněji
ÚZ 1457 / Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ 1457 / Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

podle stavu k 6. 12. 2021. První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále text vyhlášky upravující zkoušky úředních osob. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněn...

89 Kč Více informací
ÚZ 1457 Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ 1457 Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30

77 Kč Více informací
ÚZ 1457 Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky - neuveden

ÚZ 1457 Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky - neuveden

Publikace: ÚZ 1457 Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky - neuveden. První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále text vyhlášky upravující zkoušky úředních osob. ...

78 Kč Více informací
Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 1. 2011 - Anna Schneiderová

Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 1. 2011 - Anna Schneiderová

Tento sešit obsahuje : * zákon o přestupcích * paušální částka nákladů řízení o přestupcích * elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů * informační systém datových schránek.

55 Kč Více informací
Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 8. 2011 - Anna Schneiderová

Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 8. 2011 - Anna Schneiderová

Tento sešit obsahuje : * zákon o přestupcích * paušální částku nákladů řízení o přestupcích * elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů * informační systém datových schránek Právní st

60 Kč Více informací
Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 5. 2010 - Anna Schneiderová

Správní řád, Soudní řád správní, právní stav ke dni 1. 5. 2010 - Anna Schneiderová

zákon o přestupcích * paušální částka nákladů řízení o přestupcích * elektronické úkony a autorizovaná konverze dokumentů * informační systém datových schránek.

41 Kč Více informací
Soudní řád správní

Soudní řád správní

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti.

1 590 Kč Více informací
Soudní řád správní

Soudní řád správní

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a

1 494 Kč Více informací
Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež - neuveden

Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež - neuveden

Publikace: Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež - neuveden. Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva. Tento rok jsme značně rozšířili kapitolu trestního práva a kapitolu střelné zbraně a střelivo. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2020 k právním...

124 Kč Více informací
Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany …

1 176 Kč Více informací
Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež

Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež

Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva.

146 Kč Více informací
Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež

Zákony IIB/2021 Trestní právo - Trestní zákoník, trestní řád, odpovědnost za přestupky, trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, střelné zbraně, správní řád, správní poplatky, Soudní řád správní, soudnictví a mládež

Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva. Tento rok jsme značně rozšířili kapitolu trestního práva a kapitolu střelné zbraně a střelivo. Všechny právní předpisy

123 Kč Více informací
Zákony 2022 II/B Trestní právo - Trestní zákoník, Trestní řád, Odpovědnost za přestupky, Trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, Střelné zbraně, Správní řád, Správní poplatky, Soudní řád správní, Soudnictví a mládež - autorů kolektiv

Zákony 2022 II/B Trestní právo - Trestní zákoník, Trestní řád, Odpovědnost za přestupky, Trestní odpovědnost PO, Policejní sbor, Střelné zbraně, Správní řád, Správní poplatky, Soudní řád správní, Soudnictví a mládež - autorů kolektiv

<p>Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva a správního práva. Zákony obsahují tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2021 k právnímu stavu 1. 1. 2022. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Titul obsahuje úplná znění zákonů po poslední novele: Trestní právo (1. kapitola) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon...

150 Kč Více informací
Soudní řád správní - Zdeněk Kühn

Soudní řád správní - Zdeněk Kühn

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura komentáře napovídá, které informace jsou důležité a které by svou povahou mohly být považovány za dopl...

2 425 Kč Více informací
Soudní řád správní - Šimíček Vojtěch

Soudní řád správní - Šimíček Vojtěch

Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu autorů, kteří se dlouhodobě podílejí na činnosti správních soudů a působí také v akademické sféře. I proto kniha nemá ambici být ryze praktickým či naopak spíše teoretickým dílem, nýbrž se poctivě snaží skloubit oba ...

1 126 Kč Více informací
Soudní řád správní - Kritická analýza

Soudní řád správní - Kritická analýza

Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe.

206 Kč Více informací
Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů

Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů

Publikace: Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů. Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti. Publikace: Soudní řád správní. Komentář. - kolektiv autorů....

1 590 Kč Více informací
Soudní řád správní - Jemelka a kolektív

Soudní řád správní - Jemelka a kolektív

Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti. Soudní řád správní - Jemelka a kolektív od authora Jemelka a kolektív a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

1 590 Kč Více informací