Suma Ultra L2 20 l

0 %
(0 hodnocení)

Vysoce koncentrovaný alkalický prostředek pro strojní mytí nádobí v jedno i vícekomorových myčkách. Má vysokou mycí a čisticí účinnost, zaručuje spolehlivý mycí účinek i při silném znečištění. Je vhodný pro měkkou vodu. POZOR!! Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POSÍLÁME POUZE PŘES ADR (dopravné od 324,- bez DPH dle lokality a váhy) NEBO OSOBNÍ ODBĚR NA FIRMĚ NEBO VOZIDLEM DODAVATELE!!!! NEBEZPEČÍ: Obsahuje hydroxid sodný (Sodium Hydroxide) H290 - Může být korozivní pro kovy.H314 - Způsobuje těžké poleptání... Celý popis

Koupit za 4 342 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Vysoce koncentrovaný alkalický prostředek pro strojní mytí nádobí v jedno i vícekomorových myčkách. Má vysokou mycí a čisticí účinnost, zaručuje spolehlivý mycí účinek i při silném znečištění. Je vhodný pro měkkou vodu.
POZOR!! Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POSÍLÁME POUZE PŘES ADR (dopravné od 324,- bez DPH dle lokality a váhy) NEBO OSOBNÍ ODBĚR NA FIRMĚ NEBO VOZIDLEM DODAVATELE!!!!
NEBEZPEČÍ:
Obsahuje hydroxid sodný (Sodium Hydroxide)
H290 - Může být korozivní pro kovy.H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodounebo osprchujte.P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Zobrazit více

Parametry

Objem 20 l
Výrobce Diversey