Klíčové vlastnosti Alpa Forte repelent: Obsahuje 28% účinné repelentní látky - Diethyltoluamidu. Lze jej aplikovat na pokožku i oděv (s výjimkou umělých tkanin). Účinný proti komárům, klíšťatům, ovádům. Doba účinku přípravku je cca 4h, na ovády cca 3h. Použití Alpa Forte repelent: Přípravek se rovnoměrně aplikuje přímo na pokožku nebo oblečení, 1,5 mg přípravku na cm² (1 zmáčknutí rozprašovačem na 20 cm²). Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let. U dětí starších 12 let a dospělých... Celý popis

Koupit za 100 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Klíčové vlastnosti Alpa Forte repelent:

Obsahuje 28% účinné repelentní látky - Diethyltoluamidu.
Lze jej aplikovat na pokožku i oděv (s výjimkou umělých tkanin).
Účinný proti komárům, klíšťatům, ovádům.
Doba účinku přípravku je cca 4h, na ovády cca 3h.

Použití Alpa Forte repelent:

Přípravek se rovnoměrně aplikuje přímo na pokožku nebo oblečení, 1,5 mg přípravku na cm² (1 zmáčknutí rozprašovačem na 20 cm²).
Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let.
U dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně jednou denně.
U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.
Zamezte styku přípravku s očima a ústy.
Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce mýdlem a vodou.
Přípravek narušuje výrobky z umělých hmot.

Složení Alpa Forte repelent:
Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamide 243 g/l. Určeno pro neprofesionální použití. Používejte repelent bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a  informace o přípravku.
Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS07 - dráždivé látky

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.H302 - Zdraví škodlivý při požití.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruceP305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Objem 90 ml
Značka Alpa
Množství účinné látky 28 %
Druh spreje
Hmotnost 100 g
Dětské ano
Výrobce Alpa
Proti klíšťatům ano
Proti hmyzu ano
Proti komárům ano
Přírodní ne
Proti pavoukům ne
Bez DEET ne
Voděodolné ne
Bez parfemace ne
Parfemované ano
Použití na pokožku i na oděv
S obsahem DEET ano
Na citlivou pokožku ne
Zobrazit více parametrů