ELODERMA - přípravek na ruční mytí nádobí - LemonZaručuje čistotu nádobí a lesk s příjemnou jablečnou vůni. Obsahuje přírodní antibakteriální esence z TEE TREE.Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); d-limonen; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one; Linalool Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci.Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné... Celý popis

Koupit za 69 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

ELODERMA - přípravek na ruční mytí nádobí - LemonZaručuje čistotu nádobí a lesk s příjemnou jablečnou vůni. Obsahuje přírodní antibakteriální esence z TEE TREE.Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); d-limonen; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one; Linalool
Varování:
Může vyvolat alergickou kožní reakci.Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.Uchovávejte mimo dosah dětí.Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
Složení podle nařízení 648/2004: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky,
Zobrazit více