Hexa 200 g

90 %
(16 hodnocení)

Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek HEXAMETHYLENETETRAMINE, nestabilizovaný H228 Hořlavá tuhá látka. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ:... Celý popis

Koupit za 101 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
HEXAMETHYLENETETRAMINE, nestabilizovaný

H228
Hořlavá tuhá látka.

H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P220
Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P261
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P302+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P304+P341
PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Hexa

Podobné produkty