Je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd.   Výstražný symbol: VAROVÁNÍ Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud... Celý popis

Koupit za 29 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd.
 
Výstražný symbol:

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 +P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Doplňkové věty:
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Prvky značení:
Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační látky: Methylchloroisothiazolinone, Methyilsothiazolinone, parfém. Obsahuje Cocamide DEA (and) Glycerin.
 
Zobrazit více

Parametry

Značka Milit
Objem 1000 ml
Výrobce Milit