SLICK 50 MANUAL GEARBOX TREATMENT Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály. obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE váže se ke kovovým součástem převodovky a zajišťuje jejich hladší povrch výrazně snižuje tření a opotřebení zlepšuje kvalitu řazení a usnadňuje změnu převodových stupňů omezuje hlučnost převodovky zvyšuje výkon a prodlužuje životnost celého převodového ústrojí zabraňuje... Celý popis

Koupit za 945 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

SLICK 50 MANUAL GEARBOX TREATMENT
Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály.

obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE
váže se ke kovovým součástem převodovky a zajišťuje jejich hladší povrch
výrazně snižuje tření a opotřebení
zlepšuje kvalitu řazení a usnadňuje změnu převodových stupňů
omezuje hlučnost převodovky
zvyšuje výkon a prodlužuje životnost celého převodového ústrojí
zabraňuje vnitřní korozi
udržuje těsnění v dobrém stavu a výrazně prodlužuje jejich životnost
slučitelný s minerálními i syntetickými převodovými oleji včetně těch, které používají oleje viskozity 75w90 a 80w90
zajišťuje špičkovou ochranu veškerých manuálních převodovek i těch, obsahující synteticky olej specifikace GL-5, GL-5LS a MT-1

Upozornění:Nepoužívat do automatických převodovek, CVT převodovek a do diferenciálů s omezenou svorností. Nepoužívat u vozidel, které mají manuální převodovku ale používají převodový olej pro automatické převodovky.
Špičkové výrobky k ošetření automobilů:
Ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment je jedinečný výrobek určený k ochraně veškerých mechanických převodovek. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi. Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel.
Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.
TECHNICKÁ DATA

POPIS:
SLICK 50 Manual Gearbox Treatment je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv. Nosný olej v Manual Gearbox Treatment je slučitelný s minerálními i syntetickými převodovými oleji.
POUŽITÍ:
Tento výrobek je určen pro převodovky s ručním řazením a pro jejich rozvodovky a diferenciály. Při použití podle návodu snižuje opotřebení, umožňuje snadné řazení, snižuje hladinu hluku a prodlužuje životnost převodovky, rozvodovky a diferenciálu. Při aplikaci se nejdříve aplikátorem odsaje 80 ml olejové náplně a poté se nahradí 80 ml Manual Gearbox Treatment, která postačuje k ošetření jedné převodovky nebo rozvodovky a diferenciálu s obsahem olejové náplně do 3 l. Do převodovek s obsahem olejové náplně nad 3 l aplikujte 5 % Manual Gearbox Treatment k 95 % maximálního obsahu olejové náplně. Dodržujte interval výměny převodového oleje dle doporučení výrobce. Nepřeplňujte.
Nepoužívat do automatických převodovek, CVT převodovek a do diferenciálů s omezenou svorností. Nepoužívat u vozidel, které mají manuální převodovku ale používají převodový olej pro automatické převodovky.
BEZPEČNOST:
Upozornění:Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovému styku očima, kůží, nebo oděvem. Po manipulaci omyjte pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Opatření pro bezpečné zacházení:Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce.
První pomoc:Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z  Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10–15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.
Skladování:Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Neskladujte s potravinami, nápoji, krmivy.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Slick 50
Objem 0.08 l