- Finish na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem. - Dokonale odstraňuje vodní rezidua (kapky vody), zanechává diamatový lesk, účinkuje po dobu cyklu oplachování, odstraňuje jak mycí prostředek tak zbytky jídla z nádobí. - Urychluje schnutí nádobí, zajišťuje důkladné opláchnutí a potěší vás i svěží vůní. - Obsah 800 ml - Vůně dle skladových zásob. ‌ Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek EUH 208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on... Celý popis

Koupit za 125 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

- Finish na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem.

- Dokonale odstraňuje vodní rezidua (kapky vody), zanechává diamatový lesk, účinkuje po dobu cyklu oplachování, odstraňuje jak mycí prostředek tak zbytky jídla z nádobí.

- Urychluje schnutí nádobí, zajišťuje důkladné opláchnutí a potěší vás i svěží vůní.

- Obsah 800 ml

- Vůně dle skladových zásob.Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH 208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol- 2H)-on [ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Reckitt Benckiser
Značka Finish
Objem 800 ml
Hmotnost 900 g
Počet dávek 160 dávek
Vůně bez vůně