- šetrný k citlivé pokožce - účinný od 20°C do 95°C - účinný i při krátkých pracích programech - příjemně vonící - chrání pračku před usazeninami Dodržujte pokyny k praní na etiketách výrobce! - Upozornění: Chraňte před mrazem. Skladujte mimo dosah dětí. Způsobuje silné podráždění očí. - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí, vyhledejte... Celý popis

Koupit za 197 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

 

- šetrný k citlivé pokožce

- účinný od 20°C do 95°C

- účinný i při krátkých pracích programech

- příjemně vonící

- chrání pračku před usazeninami

Dodržujte pokyny k praní na etiketách výrobce!

- Upozornění: Chraňte před mrazem. Skladujte mimo dosah dětí. Způsobuje silné podráždění očí.

- Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při požití: necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře, nebo kontaktujte toxikologické středisko. Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

- Obsahuje: 5 - 15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervanty (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby natištěném na zadní etiketě.

- Výrobce: CLOVIN Germany GmbH

- Země původu: Německo

Bezpečnostní upozornění:

C12-14-alkohol, ethoxyliert

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

- P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

- P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Der Waschkönig
Značka Der Waschkönig
Objem 3.305 l
Hmotnost 3400 g
Počet praní 110 PD
Na barevné prádlo ano
Na bílé prádlo ano
Na černé prádlo ano
Univerzální ano
Vhodné pro alergiky ano
Pro miminka ano
Na ruční praní ano
Vůně svěží vůně
Zobrazit více parametrů