O produktu  WaschKönig Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn při zachování barev.   Univerzální prací gel na bílé i barevné prádlo, vhodný i pro zářivé neonové barvy. Efektivní formule pro odstranění fleků a nečistot při zachování barev. Důkladně vyhlazuje vlákna a oživuje již vybledlé barvy. Vhodný pro praní od 20 do 90 °C. Adresa dodavatele Karásek 2249/1G, 62100 Brno Řečkovice Země původu Německo Bezpečnostní upozornění GHS05 -... Celý popis

Koupit za 152 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

O produktu  WaschKönig Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn při zachování barev.  

Univerzální prací gel na bílé i barevné prádlo, vhodný i pro zářivé neonové barvy. Efektivní formule pro odstranění fleků a nečistot při zachování barev. Důkladně vyhlazuje vlákna a oživuje již vybledlé barvy. Vhodný pro praní od 20 do 90 °C.

Adresa dodavatele

Karásek 2249/1G, 62100 Brno Řečkovice

Země původu

Německo

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS07 - dráždivé látky

- Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

- Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

- P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

- P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Der Waschkönig
Značka Der Waschkönig
Objem 3.305 l
Hmotnost 3800 g
Počet praní 110 PD
Na barevné prádlo ano
Na bílé prádlo ano
Univerzální ano
Vhodné pro alergiky ne
Na ruční praní ano
Vůně svěží vůně
Zobrazit více parametrů