Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P101 Je-li... Celý popis

Koupit za 396 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

H272
Může zesílit požár; oxidant.

H302
Zdraví škodlivý při požití.

H315
Dráždí kůži.

H318
Způsobuje vážné poškození očí.

H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

H334
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevypla
Zobrazit více

Parametry

Značka Finish
Počet kusů 100 ks
Hmotnost 1.936 kg
Druh tablety
Výrobce Reckitt Benckiser