Dávkování: 1 kapsle na 1 mytí Upozornění: Tabletu nerozbalovat, vkládat do zásobníku celou. Složení:  méně než 30 % fosfáty, více než 5 % fosfonáty, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, kyslíková bělící činidla, polykarboxyláty, citronellol, limonene, linalool, enzymy a parfémy. Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat... Celý popis

Koupit za 589 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Dávkování:
1 kapsle na 1 mytí
Upozornění:
Tabletu nerozbalovat, vkládat do zásobníku celou.
Složení: 
méně než 30 % fosfáty, více než 5 % fosfonáty, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, kyslíková bělící činidla, polykarboxyláty, citronellol, limonene, linalool, enzymy a parfémy.
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208
Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H318
Způsobuje vážné poškození očí.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachov
Zobrazit více

Parametry

Značka Jar
Počet tablet 140 ks
Druh tablety
Výrobce Procter & Gamble