Přípravek určený k odstranění nečistot z plastových rámů, nábytku a všech plastů v domácnosti a průmyslu. Výborně odstraňuje i nalepený hmyz např. ze skel a plastových dílů automobilů. Nebezpečí: EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H226Hořlavá kapalina a páry. H290Může být korozivní pro kovy. H302Zdraví škodlivý při požití. H315Dráždí kůži. H317Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318Způsobuje vážné poškození očí. H319Způsobuje vážné podráždění očí.... Celý popis

Koupit za 81 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Přípravek určený k odstranění nečistot z plastových rámů, nábytku a všech plastů v domácnosti a průmyslu. Výborně odstraňuje i nalepený hmyz např. ze skel a plastových dílů automobilů.

Nebezpečí:

EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H226Hořlavá kapalina a páry.

H290Může být korozivní pro kovy.

H302Zdraví škodlivý při požití.

H315Dráždí kůži.

H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318Způsobuje vážné poškození očí.

H319Způsobuje vážné podráždění očí.

H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Konzistence rozprašovače
Objem 500 ml
Výrobce Severochema