Alkalický mycí prostředek pro automatické mycí stroje. Přípravek obsahuje chemické látky, které účinně působí při mytí i silně zašpiněného nádobí. Prostředek se používá především ve veřejném stravování a umožňuje dosažení potřebného hygienického a vzhledového standardu nádobí za výhodných ekonomických podmínek. Přípravek je klasifikován jako žíravý. Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Nevdechujte aerosoly. PPoužívejte... Celý popis

Koupit za 1 100 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Alkalický mycí prostředek pro automatické mycí stroje. Přípravek obsahuje chemické látky, které účinně působí při mytí i silně zašpiněného nádobí. Prostředek se používá především ve veřejném stravování a umožňuje dosažení potřebného hygienického a vzhledového standardu nádobí za výhodných ekonomických podmínek.

Přípravek je klasifikován jako žíravý.

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nevdechujte aerosoly. PPoužívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranný brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Další nebezpečnost: Dráždí a leptá pokožku a sliznice. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. Při požití může koncentrovaný přípravek vyvolat vážné poškození zažívacího traktu.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce MPD
Značka Purex
Hmotnost 13 kg