VAROVÁNÍ Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do... Celý popis

Koupit za 63 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

VAROVÁNÍ

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

Může zesílit požár; oxidant.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Zdraví škodlivý při vdechování.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
Zobrazit více

Parametry

Značka Savo
Objem 1.2 l
Hmotnost 1.4 kg
Druh tekutý
Výrobce Unilever