XL balení SAVO Razant je vysoce účinný gelový tekutý prostředek se zesíleným účinkem na uvolnění ucpaných odpadů a na odstranění nepříjemného zápachu. Vlastnosti Savo Razant: Odstraňuje usazeniny, bakterie a drobné organické nečistoty. Vhodný pro odpady v koupelně, kuchyních a WC. Uvolňuje odpady, dezinfikuje a čistí. Účinkuje rychle. Účinná látka hydroxid sodný. Použití Savo Razant: Uvolnění ucpaných odpadů: V případě silného rozsahu znečištění nalijte do výlevky 500 ml produktu SAVO Razant a nechte... Celý popis

Koupit za 83 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

XL balení SAVO Razant je vysoce účinný gelový tekutý prostředek se zesíleným účinkem na uvolnění ucpaných odpadů a na odstranění nepříjemného zápachu.
Vlastnosti Savo Razant:

Odstraňuje usazeniny, bakterie a drobné organické nečistoty.
Vhodný pro odpady v koupelně, kuchyních a WC.
Uvolňuje odpady, dezinfikuje a čistí.
Účinkuje rychle.
Účinná látka hydroxid sodný.

Použití Savo Razant:
Uvolnění ucpaných odpadů: V případě silného rozsahu znečištění nalijte do výlevky 500 ml produktu SAVO Razant a nechte působit minimálně 30 min. Pokud se jedná o extrémní znečištění, postup opakujte.
Při preventivním čištění: Nalijte do výlevky 200 ml produktu SAVO Razant a  nechte také působit minimálně 30 minut. Po uplynutí stanovené doby odpad propláchněte proudem teplé vody.
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
hydroxid sodný

H290
Může být korozivní pro kovy.

H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319
Způsobuje vážné podráždění očí.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
Zobrazit více

Parametry

Značka Savo
Objem 1 l
Hmotnost 1.4 kg
Druh gely
Výrobce Unilever