HYDROXID sodný 1 kg

100 %
(1 hodnocení)

hydroxi sodný louh k čištění odpadů a potrubí bělení a barvení textilií odmašťovací lázně k čištění kotlů Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2). H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované... Celý popis

Koupit za 75 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

hydroxi sodný louh
k čištění odpadů a potrubí
bělení a barvení textilií
odmašťovací lázně
k čištění kotlů

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2).

H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P405
Skladujte uzamčené.

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

GHS05 - korozivní a žíravé
Zobrazit více

Parametry

Hmotnost 1 kg
Výrobce Kittfort