Tiret čistič odpadů 1 l

95 %
(13 hodnocení)

Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu. Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí.Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu. Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí. Návod na použití:1. Nalijte čistič do odpadu. V případě silných usazenin lijte s proudem vody.2. Nechte 15 minut... Celý popis

Koupit za 141 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu. Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí.Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než
tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající
vodu. Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí. Návod na použití:1. Nalijte čistič do odpadu. V případě
silných usazenin lijte s proudem vody.2. Nechte 15 minut působit (na silné
usazeniny nechte působit déle).3. Propláchněte pečlivě horkou vodou.4.
Minimální dávka čištění je půl lahve. Jedna láhev je na 1-2 čištění. Složení:< 5%: hydroxid sodný, chlornan sodný
(chlorové bělicí činidlo), amforetní povrchově aktivní látky.Nebezpečí: EUH206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).H290Může být korozivní pro kovy.H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400Vysoce toxický pro vodní organismy.P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224
919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P363Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.P405Skladujte uzamčené.P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Značka Tiret
Objem 1 l
Hmotnost 1.19 kg
Výrobce Tiret