Složení Sitol cídidlo: 5-15% anionaktivní povrchově aktivní látky, mýdlo. Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik... Celý popis

Koupit za 26 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Složení Sitol cídidlo: 5-15% anionaktivní povrchově aktivní látky, mýdlo.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Varování
H315
Dráždí kůži.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P332+P313
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Styl