Hydroxid sodný, louh, k čištění odpadů a potrubí, bělení a barvení textilií, odmašťovací lázně. Nejen k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Hydroxid sodný je látka hygroskopická. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a  etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky. Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek hydroxid... Celý popis

Koupit za 79 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Hydroxid sodný, louh, k čištění odpadů a potrubí, bělení a barvení textilií, odmašťovací lázně. Nejen k čištění kotlů, potrubí a odpadů.

Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Hydroxid sodný je látka hygroskopická. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a  etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky.
Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2).

H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Logistická informace: Baleno po 8 ks, není nutno objednávat po celých baleních.
Zobrazit více

Parametry

Značka Labar
Hmotnost 1 kg
Druh granulovaný
Výrobce Labar