Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn odstraní skvrny již po prvním praní. Je účinný na velké spektrum skvrny. Pro dosažení maximální rychlosti a účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte. Vlastnosti Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn: - Odstraní skvrny již po prvním praní. - Brání nechtěnému obarvení. - Minimalizuje pachy. - Hygienicky čisté. - Pro dosažení maximálního účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte. - Balení  4 l. Použití Vanish odstraňovač skvrn:... Celý popis

Koupit za 295 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn odstraní skvrny již po prvním praní. Je účinný na velké spektrum skvrny. Pro dosažení maximální rychlosti a účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte.

Vlastnosti Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn:

- Odstraní skvrny již po prvním praní.

- Brání nechtěnému obarvení.

- Minimalizuje pachy.

- Hygienicky čisté.

- Pro dosažení maximálního účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte.

- Balení  4 l.

Použití Vanish odstraňovač skvrn:

- Před praním - Nalijte na skvrnu 2ml a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

- Namáčení - Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

- Praní - Přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Nebezpečné látky:

Peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

H272
Může zesílit požár; oxidant.

H315
Dráždí kůži.

H318
Způsobuje vážné poškození očí.

H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P312
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
Zobrazit více

Parametry

Značka Vanish
Objem 4 l
Hmotnost 4350 g
Výrobce Hoffmanns Vanish