Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo představuje účinný způsob udržování bělosti bílých látek bez poskvrny a zároveň odstraní skvrny již po prvním praní. Klíčové vlastnosti Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn: - odstraní skvrny již po prvním praní - vaše prádlo bude bělejší - pro dosažení maximálního účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte Použití Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn: - před praním - Nalijte na skvrnu 2ml a dle potřeby drhněte. Poté... Celý popis

Koupit za 102 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo představuje účinný způsob udržování bělosti bílých látek bez poskvrny a zároveň odstraní skvrny již po prvním praní.

Klíčové vlastnosti Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn:

- odstraní skvrny již po prvním praní

- vaše prádlo bude bělejší

- pro dosažení maximálního účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte

Použití Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn:

- před praním - Nalijte na skvrnu 2ml a dle potřeby drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

- namáčení - Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

- praní - Přidejte 100 ml k pracímu přípravku. Dávkujte prací prostředek jako obvykle. Jednoduše přidejte jednu dávku do každého praní.

Nebezpečné složky:
peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

H315
Dráždí kůži.

H318
Způsobuje vážné poškození očí.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.

P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
Zobrazit více

Parametry

Značka Vanish
Objem 1 l
Hmotnost 1000 g
Výrobce Hoffmanns Vanish